به رؤیاهات پایبند باش ؟!؟!

به رؤیاهات پایبند باش!

اگه پایبندی به رؤیاهات داشته باشی ، قطعاً بهش می‌رسی
کیه که به چیزی پایبند باشه و براش تلاش نکنه!؟!؟
رو هدفت تمرکز کن و برو جلو…
رو کمک من هم حساب کن ،
من تو رو برای رسیدن به رؤیاهات همراهی میکنم

ارسال یک دیدگاه